Vad vill du boka?

Åsa-Marie finns för dig som är nyfiken på psykologi för inspiration och personlig utveckling. Kanske vill du förändra mönster i relationer, arbete, livsstil, som begränsar ditt liv? Hon fokuserar på hälsa, relationer, arbete och fritid. Ni utforskar hur du vill leva ditt liv och lär dig tekniker som bryter negativa mönster. För Åsa-Marie är det viktigt att bryta den stigmatisering som finns kring psykoterapi och att det skulle innebära tecken på svaghet och att psykoterapi behöver vara tungt, jobbigt och allvarligt. Tvärtom kan det vara en väg för personlig utveckling.

Åsa-Marie bemöter människor utifrån deras sårbarhet och målstyr med värme, humor och engagemang förankrad i tjänster baserade på KBT, ACT och Schematerapi. I sitt arbete använder hon populärkultur där meditation, yoga och fysisk aktivitet är verktyg för psykologisk flexibilitet. Åsa-Marie arbetar med individer, par, familj, företag och ledare. Kontakten anpassas efter behov med träffar på 45-90 min face to face, via telefonvägledning eller videosessioner, där hon lär dig färdigheter som bryter mönster av exempelvis höga krav, kort stubin, låg självkänsla, svartsjuka och självkritik.

Åsa-Marie är van att arbeta med livskriser och trauma med PTSD efter katastrofer, suicid och komplicerad sorg. Hon har lång erfarenhet från primärvård, företagshälsovård, psykiatri för unga och vuxna. Hon genomför utredningar med stöd att hitta din rätta plats efter missbruk med alkohol, droger, shopping, mat, spel, ätstörningar och porrsurfande. Hon arbetar även med mindfulnessträning i grupp för impulskontroll, trading och återfallsprevention mot medberoende, missbruk, ADHD, bipolaritet, utmattningssyndrom och shopping. Hon tar emot klienter på sin mottagning i centrala Stockholm, Östermalm.

Varmt välkommen att boka en session!
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

COACHING

Livscoaching vänder sig till dig som inte har som mål att behandla psykisk ohälsa utan syftet är snarare att göra förändringar och uppnå mål i livet. Coachen hjälper dig med olika psykologiska verktyg att uppnå dessa förändringar och mål. Det kan exempelvis handla om personlig utveckling, självkänsla, motivation, övning i att säga nej, relationssvårigheter, balans i livet et. c.
Karriärcoaching vänder sig till dig som utveckla din karriär. Det kan handla om att byta bana och hitta en riktning som är i samklang med din personlighet, dina kärnvärden och dina långsiktiga mål. Det kan även handla om stöd, motivationsarbete och vägledning i att veta vilka steg man ska ta i nuvarande arbete eller steg ifrån nuvarande arbete. Vissa personer känner sig förvirrade och behöver hitta sig själva och vad de vill i detta avseende. Andra behöver stöd i att våga ta steg framåt trots att dessa steg går utanför "comfortzone" och skapar rädsla.
Ledarskapscoaching (Chefscoaching) är inriktat på att utveckla ledarskapsförmågan på olika sätt. Det kan exempelvis handla om stöd i chefsrollen, utveckla relationerna till medarbetarna på ett sunt sätt, hitta en balans mellan att vara för styrande och för till lags, motivationsarbete, utveckla det inre och yttre ledarskapet, transparent kommunikation, validering et. c.

PSYKOTERAPI

KBT är effektivt mot ångest, fobier, depression, stress, beteendeförändringar, relationsproblem, existensiell problematik, låg självkänsla, missbruk et. c. Terapin fokuserar en hel del på nuet och ofta används hemuppgifter som en del av behandlingen. Här är sambandet mellan tankar, känslor och beteenden centralt.

KBT är ett paraplybegrepp som består av flera olika inriktningar. Första vågens KBT är den så kallade behaviourismen som är mer beteendeinriktad. Här tittar man på inre- samt yttre beteenden och vad som förstärker och släcker ut dessa beteenden. Senare kom andra vågens KBT som var kognitivt inriktad. Här började men lägga mer vikt på tankar: grundantaganden och livsregler det vill säga dem glasögonen som personen har på sig när han ser på sig själv, omvärlden, livet och framtiden vilka har påverkats av tidigare erfarenheter och om personen har fått sina basbehov tillgodosedda såsom trygghet, kärlek, bekräftelse och vägledning. Senare kom tredje vågens KBT, där ACT och mindfulness ingår. Denna terapiform har tagit vissa delar från zenbuddhismen. I denna terapiform tar man även upp existentiella frågor, såsom mening och mål i livet samt kärnvärden.

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. KBT har ett starkt forskningsstöd och anses vara en mycket effektiv behandlingsmetod för många typer av problemområden. Utmärkande för en KBT-behandling är att den: syftar till att förändra beteenden, är handlings- och målinriktad, fokuserar på situationen här och nu, har en vetenskaplig utvärdering av metoderna samt förändras i takt med nya forskningsrön. Sveapsykologerna är specialiserade på behandling av bland annat depression, ångest, fobier, paniksyndrom, tvångssyndrom, hälsoångest, social ångest, sömnproblem, missbruk, stress- och utmattningsproblematik, relationsproblem, beteendeproblem, livsstilsförändringar, existentiella frågor och bristande självkänsla.
Behandling för psykisk ohälsa såsom depression, ångest, stress, kriser, relationsproblem et. c. Detta alternativ väljer klienter som inte har en preferens mellan KBT eller psykodynamisk terapi utan kan tänka sig båda inriktningarna.
Psykoterapi, dubbelsession: 90 minuter.
Par- och familjeterapin kan fokusera på många olika typer av relationsproblem såsom konflikthantering, intimitet, sexlivet, kommunikationen, tillit et. c. Tyvärr fungerar inte alltid relationer på ett enkelt och smidigt sätt, utan kan ibland upplevas som mycket svåra att handskas med. Oavsett om det är en kärleksrelation eller relation till familjemedlemmar och vänner kan den trigga igång mycket jobbiga känslor. Det kan exempelvis handla om svartsjuka, ilska, sorg, besvikelse et. c.

Tyvärr har många människor en föreställning om att relationen ska ha en känsla av "rosa moln" varje dag, livet ut och om inte det sker måste något vara fel. Förälskelse-fasen kanske går över efter ett tag och kvar finns en starkare, mer genuin relation med djupare känslor. För personer som är spänningssökare eller undvikande i sitt beteende kan detta kännas tråkigt eller skrämmande. Då börjar personen söka sig vidare till nya kickar.

Hos många par försvinner glädjen, närheten och passionen. Det känns svårare att samtala med varandra på ett validerande sätt och till slut kanske man frågar sig om det finns något gemensamt överhuvudtaget. Sexlivet kanske inte riktigt fungerar. Svartsjuka och otrohet kan också ställa till det. Man kan ha olika värderingar och föreställningar om hur man ska leva sitt gemensamma liv, exempelvis hur tiden ska prioriteras, hur hemmet ska skötas, hur barnen ska uppfostras eller på vilket sätt man ska umgås. Kärleken försvinner och det som en gång höll ihop paret lyser med sin frånvaro. När par hamnar i svårigheter kan det behövas utomstående hjälp. I terapibehandlingen kan ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att hitta tillbaka till det som paret tidigare uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lära sig lyssna på varandra, att träna på problem- och konfliktlösning samt att kunna ge och ta emot kritik och uppskattning på ett bättre sätt.